PEDALAMAN vs PENDALAMAN

Pedalaman 为「内陆地区」;
Pendalaman 则是「加深(的过程)」。
pedalaman pendalaman
Pedalaman vs Pendalaman

Pedalaman 与 Pendalaman 都是由 dalam 一字各附上词缀 (imbuhan) pe-…-anpeN-…-an 组成的词汇。

前者的 Pedalaman 是「内陆」的意思。

Kawasan pedalaman di Pahang akan dilengkapi dengan jalan raya.

译:「彭亨的内陆地区将会兴建公路。」

Pendalaman 则是「加深」,为名词 (kata nama)。

Untuk mengelakkan berlakunya banjir sekali lagi, kerajaan akan melakukan pendalaman dasar sungai itu.

译:「为了避免再次发生水灾,政府将会进行河床加深工程。」