Imbuhan

Imbuhan ditambahkan pada kata-kata dasar untuk menyebabkan perubahan maknanya. Kata dasar merujuk kepada perkataan yang tidak menenma sebarang imbuhan atau bentuk terbitan.

Dalam bahasa Melayu, terdapat empat jenis imbuhan:

  1. Imbuhan awalan
  2. Imbuhan akhiran
  3. Imbuhan apitan
  4. Imbuhan sisipan

Imbuhan Awalan

Imbuhan awalan melekat pada bahagian depan kata dasar.

Imbuhan meN- ialah imbuhan yang paling umum dalam bahasa Melayu.

Imbuhan beR- membentuk kata kerja tak transitif.

Imbuhan teR- menandakan perbuatan tidak sengaja, daya, keadaan sudah buat serta darjah penghabisan.

Imbuhan di- membina ayat pasif bagi kata ganti nama diri orang ketiga.

Imbuhan memper- dapat membentuk kata yang bermakna ‘menjadikan sebagai’ atau ‘menjadikan lebih’.

Imbuhan ke- menandakan tumpuan tindakan, bilangan ordinal atau bilangan sekelompok.

Imbuhan pe- membina kata nama bermaksud orang yang mengerjakan sesuatu.

Imbuhan peN- membentuk kata nama yang bermaksud orang yang menjawat tugas, orang yang suka akan sesuatu serta alat.

Imbuhan peR- menghasilkan kata nama yang bermaksud alat atau orang yang pekerjaannya melakukan sesuatu.

Imbuhan se- ada makna yang termasuk ‘sama’, ‘kesemua’ dan ‘satu’.

Imbuhan Akhiran

Imbuhan akhiran melekat pada bahagian belakang kata dasar.

Imbuhan -kan membentuk ayat perintah dan ayat pasif bagi kata ganti nama diri orang pertama atau kedua.

Imbuhan -i membentuk ayat perintah dan ayat pasif bagi kata ganti nama diri orang pertama atau kedua.

Imbuhan -an membawa maksud benda hasil atau penderita sesuatu kerja.

Imbuhan Apitan

Imbuhan apitan melekat pada bahagian depan dan belakang kata dasar.

Imbuhan meN-…-kan ada maksud seperti ‘menjadikan’, ‘membuat sesuatu untuk orang lain’, dan lain-lain.

Imbuhan meN-…-i ada fungsi seperti makna lokatif, menandakan penerima tindakan, ‘memberikan’ dan lain-lain.

Imbuhan beR-…-kan membawa maksud ‘menjadikan sesuatu sebagai’.

Imbuhan beR-…-an menunjukkan perbuatan antara dua pihak, perbuatan yang tidak terputus-putus dan jumlah jamak.

Imbuhan memper-…-kan membentuk kata kerja yang bermakna ‘menjadikan atau menyebabkan ada sesuatu sifat’ atau ‘menyebabkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan’.

Imbuhan memper-…-i ada makna ‘menjadikan’ serta ‘menyebabkan’.

Imbuhan ke-…-an ada kegunaan yang banyak dan mampu melahirkan kata nama, kata kerja pasif dan kata adjektif.

Imbuhan pe-…-an menandakan peristiwa atau tempat.

Imbuhan peN-…-an penanda sesuatu proses.

Imbuhan peR-…-an lazimnya membina kata nama abstrak.

Imbuhan Sisipan

Imbuhan sisipan melekat pada bahagian tengah kata dasar.

Imbuhan sisipan -el- membentuk kata seperti celorengjelajahtelapakselerak.

Imbuhan sisipan -em- membentuk kata seperti cemerlanggemilangtemali.

Imbuhan sisipan -er- membentuk kata seperti serulinggerigiserabutkerlip.

Imbuhan sisipan -in- hanya membentuk satu perkataan sahaja iaitu sinambung.