Imbuhan meN-…-kan

Meskipun apitan meN-…-kan imbuhan yang begitu popular dalam bahasa Melayu, imbuhan ini sering menimbulkan kekeliruan dalam golongan penutur.

Bentuk

Bentuk apitan meN-…-kan sama-sama dengan imbuhan meN-.

Fungsi

Bagi memudahkan kefahaman, kegunaan-kegunaan imbuhan apitan meN-…-kan boleh dikategorikan mengikut jumlah objek yang diterima dalam ayat tertentu. Oleh itu, blog ini akan disusun mengikut tajuk berikut:

  • Kata kerja berapitan meN-…-kan dengan satu objek
  • Kata kerja berapitan meN-…-kan dengan dua objek

Dengan satu objek

Fungsi (1): Menjadikan

Ketika kata kerja yang berimbuhan meN-…-kan terdapat dalam ayat yang menerima satu objek, salah satu maknanya ialah ‘menjadikan …’.

membesarkan
menghubungkan
membanggakan
mendirikan
mendukacitakan

(menjadikan besar)
(menjadikan berhubung)
(menjadikan banga)
(menjadikan berdiri)
(menjadikan dukacita)

Fungsi (2): Penanda topik

Selain itu, imbuhan meN-…-kan dapat menjadi penanda topik kalimat.

memikirkan
mengkhayalkan
membimbangkan

(berfikir tentang)
(berkhayal tentang)
(bimbang dengan)

Fungsi (3): Menuju sasaran (objek bergerak)

Imbuhan meN-…-kan juga membawa maksud ‘menuju sasaran’ dalam keadaan objek yang bergerak.

memasukkan
mengetepikan
menyeberangkan
menurunkan

(membawa masuk)
(membawa ke tepi)
(membawa ke seberang)
(membawa turun)

Pelajar itu menaikkan bendera sekolah.

Dalam ayat di atas, objek (bendera sekolah) yang bergerak. Oleh itu, apitan meN-…-kan paling sesuai.

Dengan dua objek

Fungsi (4): Memberikan sesuatu kepada seseorang

mengurniakan
menghadiahkan
menjatuhkan

(mengurniai ⋯ ⋯)
(menghadiahi ⋯ ⋯)
(menjatuhi ⋯ ⋯)

Secara amnya, sejumlah kata dasar yang dapat bergabung dengan apitan meN-…-i untuk menghasilkan makna ‘memberikan’, pun mampu bergabung dengan apitan meN-…-kan. Binaan ayatnya akan berbeza berdasarkan imbuhan yang digunakan. Ketika apitan meN-…-kan digunakan, binaan ayat akan seperti berikut.

(Kata kerja berapitan meN-…-kan yang membawa maksud ‘memberikan’) + Benda + Kata sendi nama + Orang

Cubalah bandingkan binaan ayat-ayat di bawah.

Hakim yang adil mahupun bijaksana tersebut menjatuhkan hukuman penjara yang berat kepada perompak itu.

Kalau hendak menggantikan kata kerja dalam ayat di atas dengan kata kerja berapitan meN-…-i, binaannya akan menjadi berikut:

Hakim yang adil mahupun bijaksana tersebut menjatuhi perompak itu hukuman penjara yang berat.

Raja mengurniakan peringat kebesaran kepada pahlawan berani itu.

Kalau hendak menggantikan kata kerja dalam ayat di atas dengan kata kerja berapitan meN-…-i, binaannya akan menjadi berikut:

Raja mengurniai pahlawan berani itu peringat kebesaran.

Fungsi (5): Membuat sesuatu untuk orang lain

Kata kerja berapitan meN-…-kan dalam ayat yang menerima dua objek juga dapat menerbitkan makna ‘membuat sesuatu kerja untuk orang lain’. Ketika apitan meN-…-kan digunakan, binaan ayat akan seperti berikut.

(Kata kerja berapitan meN-…-kan yang membawa maksud ‘memberikan’) + Orang + Benda

membacakan
membelikan

(membaca ⋯ untuk ⋯)
(membeli ⋯ untuk ⋯)

Cubalah bandingkan binaan ayat-ayat di bawah.

Pada setiap malam, ibu akan membacakan adik sebuah buku kisah.

Kalau hendak menggantikan kata kerja dalam ayat di atas dengan kata kerja berapitan meN-, binaannya akan menjadi berikut:

Pada setiap malam, ibu akan membaca sebuah buku kisah untuk adik.

Suamiya sedang mencarikan dia ubat yang sesuai.

Kalau hendak menggantikan kata kerja dalam ayat di atas dengan kata kerja berapitan meN-, binaannya akan menjadi berikut:

Suaminya sedang mencari ubat yang sesuai untuk dia.