Imbuhan awalan

Imbuhan ditambahkan pada kata-kata dasar untuk menyebabkan perubahan maknanya. Imbuhan awalan melekat pada bahagian depan kata dasar.

Imbuhan meN- ialah imbuhan yang paling umum dalam bahasa Melayu.

Imbuhan beR- membentuk kata kerja tak transitif.

Imbuhan teR- menandakan perbuatan tidak sengaja, daya, keadaan sudah buat serta darjah penghabisan.

Imbuhan di- membina ayat pasif bagi kata ganti nama diri orang ketiga.

Imbuhan memper- dapat membentuk kata yang bermakna ‘menjadikan sebagai’ atau ‘menjadikan lebih’.

Imbuhan ke- menandakan tumpuan tindakan, bilangan ordinal atau bilangan sekelompok.

Imbuhan pe- membina kata nama bermaksud orang yang mengerjakan sesuatu.

Imbuhan peN- membentuk kata nama yang bermaksud orang yang menjawat tugas, orang yang suka akan sesuatu serta alat.

Imbuhan peR- menghasilkan kata nama yang bermaksud alat atau orang yang pekerjaannya melakukan sesuatu.

Imbuhan se- ada makna yang termasuk ‘sama’, ‘kesemua’ dan ‘satu’.