Imbuhan apitan

Imbuhan ditambahkan pada kata-kata dasar untuk menyebabkan perubahan maknanya. Imbuhan apitan melekat pada bahagian hadapan dan belakang kata dasar.

Imbuhan meN-…-kan ada maksud seperti ‘menjadikan’, ‘membuat sesuatu untuk orang lain’, dan lain-lain.

Imbuhan meN-…-i ada fungsi seperti makna lokatif, menandakan penerima tindakan, ‘memberikan’ dan lain-lain.

Imbuhan beR-…-kan membawa maksud ‘menjadikan sesuatu sebagai’.

Imbuhan beR-…-an menunjukkan perbuatan antara dua pihak, perbuatan yang tidak terputus-putus dan jumlah jamak.

Imbuhan memper-…-kan membentuk kata kerja yang bermakna ‘menjadikan atau menyebabkan ada sesuatu sifat’ atau ‘menyebabkan orang lain melakukan sesuatu perbuatan’.

Imbuhan memper-…-i ada makna ‘menjadikan’ serta ‘menyebabkan’.

Imbuhan ke-…-an ada kegunaan yang banyak dan mampu melahirkan kata nama, kata kerja pasif dan kata adjektif.

Imbuhan pe-…-an menandakan peristiwa atau tempat.

Imbuhan peN-…-an penanda sesuatu proses.

Imbuhan peR-…-an lazimnya membina kata nama abstrak.