Imbuhan akhiran

Imbuhan ditambahkan pada kata-kata dasar untuk menyebabkan perubahan maknanya. Imbuhan akhiran melekat pada bahagian belakang kata dasar.

Imbuhan -kan membentuk ayat perintah dan ayat pasif bagi kata ganti nama diri orang pertama atau kedua.

Imbuhan -i membentuk ayat perintah dan ayat pasif bagi kata ganti nama diri orang pertama atau kedua.

Imbuhan -an membawa maksud benda hasil atau penderita sesuatu kerja.