Kata Sendi Nama

Kata sendi nama 即是「介词」为马来语的最重要功能词 (kata tugas) 之一,其主要功能为表示句子各成分的相互关系,介词一般位于名词 (kata nama) 的前方。

di
ke
dari
daripada
kepada
pada
untuk
dengan
antara
dalam
bagi
demi
tentang
terhadap
akan
oleh
seperti
umpama
laksana
bagai
sejak
hingga
sampai

由此可见,有些字词除了当介词以外,还有其他的语法功能。比方说,在不同语境下 dalam 和 antara 是介词,也能当方为词 (kata arah)。此外,akan 可以扮演介词的角色,也可以当时态助动词 (kata bantu aspek) 来用。