Kata Pemeri

Kata pemeri 能够译成「状态系词」其为一种国文的功能词 (kata tugas) ,用于表示主语 (subjek) 状态、性质、特征、存在。Kata pemeri 有两种:ialah 和 adalah。

Ialah vs Adalah

Ialah

Ialah 后置名词 (kata nama)。

Budak yang menggalas beg itu ialah adik saya.

译:「那个背着包的小孩我的弟/妹。」

一般说来,ialah 不能与动词 (kata kerja) 搭配。Adalah 也如此。

Dia ialah* berlari.
Dia adalah* berlari.

因此以上的句子都是错误的。

但是 ialah 能够与扮演名词角色的动词连用。

Hobinya ialah berlari.

译:「他/她的爱好跑步。」虽然 berlari 原本是动词,但在这句里其扮演的是名词的角色。

Adalah

Adalah 后方置上形容词 (kata adjektif) 或介词 (kata sendi nama) 。

Cuaca hari ini adalah redup.

译:「今天的天气阴暗的。」

Dasar yang baru dikemukakan oleh kerajaan ini adalah untuk memanfaatkan golongan miskin.

译:「这项政府刚发布的政策给贫穷人士受益的。」

Adalah 还可与否定系词 (kata nafi) ‘tidak’ 一字搭配,以表达非是的含义,但只能紧跟形容词 (kata adjektif)。

Situasi di negara tersebut adalah tidak stabil.

译:「该国局势不稳定的。」