Kata Hubung

Kata hubung 即是「连词」为马来语的功能词 (kata tugas) 之一,其功能为连接词汇或句子。

Kata hubung habungan 并列连词

dan
atau
tetapi
serta
lalu
malahan
sambil
kemudian

Kata hubung pancangan 从属连词

Kata hubung pancangan relatif 关系从属连词

yang

Kata hubung pancangan komplemen 内容从属连词

bahawa
untuk

Kata hubung pancangan keterangan 状语从属连词

kerana
agar
semoga
kalau
jika
hingga
supaya
sekiranya
sementara
semasa
sewaktu
untuk*
apabila
ketika
walaupun
setelah
tatkala
sungguhpun
kendatipun
meskipun
andai kata