Imbuhan tuna-

Imbuhan tuna– 属于源自于梵语 (bahasa Sanskrit) 的外来词缀 (imbuhan pinjaman),带「」的含义。

前缀 tuna– 组成的词汇包括:

  • tunaaksara (文盲、无读写能力)
  • tunaanggota (无肢、没有手脚)
  • tunabusana (裸、不穿着衣服)
  • tunakarya (失业)
  • tunakerna (聋、失去听觉)
  • tunanetra (盲、失去视觉)
  • tunasusila (不雅、无礼)
  • tunatertib (干扰者、捣乱者)
  • tunawicara (哑、无法说话)
  • tunawisma (流浪、无家可归)
Imbuhan tuna–

例句

Elaun pengangguran merupakan satu inisiatif yang dijalankan oleh pihak kerajaan bagi melicinkan proses pengupayaan golongan tunakarya di negara kita, supaya mereka dapat mencari pekerjaan dengan segera dan mampu memberi makan kepada ahli-ahli keluarga yang mempergantungi mereka.

译:「失业津贴是政府为促进扶助我国失业人员的进程而采取的一项举措,使他们能够立即找到工作并能够养活依赖他们的家庭成员。」

Menurut kajian Jabatan Kebajikan Masyarakat, tiga faktor utama gelandangan wujur termasuk pengangguran, pendapatan yang kurang cukup serta umur tua. Walau bagaimanapun, persepsi orang ramai terhadap kumpulan tunawisma selamanya negatif dan mereka dianggap terdiri hanya daripada penagih atau pemalas.

译:「根据社会福利部的研究,无家可归者的三大因素包括失业、收入不足和年老。 然而,公众对无家可归者的看法一直以来都是负面的,被认为只是吸毒者或懒鬼。」

Imbuhan tuna–