Imbuhan ke-

前缀 (imbuhan awalan) ke- 主要有三种功能。

用法(一):形容人或物是某种行为的对象

首次,imbuhan ke- 能将形容词 (kata adjektif) 或动词 (kata kerja) 名词化,所产生的名词 (kata nama) 用于表某种行为的对象。

kekasih (orang yang dikasihi)

译:「情人(被爱的人)」

ketua (orang yang dituakan)

译:「领袖(被任为领导的人)」

kehendak (orang atau benda yang dikehendaki)

译:「欲望、需求(被渴求的人或物)」

用法(二):表示数序

二来,前缀 ke- 能附于数词 (kata bilangan) 以表数序。

ketujuh
kelima puluh
keseribu

译:「第七、第十五、第一百」

用法(三):表示总括全部

三来,重叠数词 (kata bilangan ganda) 可附加 imbuhan ke- 来形容总括全部的含义。

Ketiga-tiga orang perompak itu akan dipenjarakan.

译:「那三个匪徒都会被判监禁。」

Infografik Imbuhan Awalan Ke- (BC)
Infografik Imbuhan Awalan Ke- (BC)