Imbuhan beR-

形式变化规则

前缀 (imbuhan awalan) meN- 可变成三种构造:ber-、be- 和 bel-。

当某个字的开头不是 r,前缀 beR- 则会变成 ber-

berjalan
bersekutu
bergabung

当前缀 beR- 附于以 r 开头的字词,前缀 beR- 则会变成 be-。但这规则有一例外,那就是 kerja。虽然 kerja 不是以 r 开头,但是前缀 beR- 附上去时,会变成 be-。

berasa
berantai
berenang
berendam
bekerja*

还有特殊词汇 ajar 和 unjur,针对这些字词,前缀 beR- 会变成 bel-。

belajar
belunjur

构句法

由 beR- 所形成的动词都属于不及物动词 (kata kerja tidak transitif),因此该词不后置宾语 (objek)。换句话说,由 beR- 产生的动词后方一般不置名词 (kata nama)。

Mei Ling amat suka bergurau dengan saudara-maranya.

译:「美玲很喜欢跟亲戚们开玩笑。」由上句可见,附加 beR- 的动词 bergurau 后方不直接钩上名词,而在此句里是介词 (kata sendi nama)。

但是若 beR- 动词是合成动词 (kata kerja majmuk),那附加 beR- 的词显然地能够依据必要性而加名词。例如 bertukar tangan (换手交易)、berterima kasih (感谢)。

用途(一):自身进行某种行为举动

Askar bersembunyi di dalam hutan.

译:「士兵们躲藏在森林里。」

Tiap-tiap pagi, anjing saya suka berjemur.

译:「每天早上,我的狗喜欢晒日光浴。」

用途(二):互相进行某种行动 (行动涉及多方)

Tahukah anda bahawa Kian Tan bertumbuk dengan Faisal pada minggu lepas?

译:「您知道 Kian Tan 上周与 Faisal 打架吗?」

用途(三):已发生的事宜

Baju kebaya itu sudah berjahit.

译:「那件峇雅服已经缝好。」

用途(四):拥有

Beliau bersuami tetapi tidak beranak.

译:「她已婚(有丈夫)但没有孩子。」

用途(五):穿着

Laki-laki yang bersongkok itu cikgu saya untuk mata pelajaran Sejarah.

译:「戴宋谷帽的那名男子是我的历史科老师。」

用途(六):使用、启用

Budak itu terpaksa berbasikal sejauh lima kilometer ke sekolahnya.

译:「那名小孩必须骑自行车五公里才能到达学校。」

用途(七):经营

Pak Cik Luqman berladang di Kelantan sejak tahun 1990-an.

译:「Luqman 叔叔自 1980 年代以来一直在吉兰丹务农。」

用途(八):生产、出产、长出

Sabarlah, pokok-pokok itu akan berbunga tidak lama lagi.

译:「耐心点,那些树很快就会开花。」

用途(九):向某方寻求帮助

Kesemua mereka berguru kepada Datin Lee.

译:「他们所有都是向拿汀李拜师的。」

用途(十):许多

Calon politik itu menjelajah kawasan pengundiannya berbulan-bulan lamanya sebelum pilihan raya.

译:「那位政治候选人在选举前几个月就对其选区进行了游说。」

用途(十一):情态、状况

Orang nomad di kawasan kering-kerontang itu selalu berpanas.

译:「干旱地区的游牧民总在发热 (处于发热的状态)。」

用途(十二):特征、性格

Dia nampaknya seorang yang bersopan.

译:「他/她看起来是一个彬彬有礼的人。」

用途(十三):数量、若干单位

Mereka berlima adik-beradik.

译:「他们都是五兄弟。」

用途(十四):一起

Ayah berserta ibu melancong ke Hong Kong.

译:「父亲和母亲一起到香港旅行。」